Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

  1. Home 

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

De Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) heeft tot taak te adviseren of een arbitrale uitspraak te doen in geschillen die zich kunnen voordoen in het Georganiseerd Overleg tussen werkgevers en werknemers in de publieke sector. De AAC zal bij een aan haar voorgelegd geschil, als dit zich daartoe leent, proberen te bemiddelen.

De AAC werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1984 (Staatsblad 1984 317). Haar taken worden geregeld in de artikelen 110b tot en met 118 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR).

De advies- en de arbitrageregeling, die heeft geleid tot het instellen van de AAC, wordt ook wel de sluitstukregeling genoemd. De sluitstukregeling is van begin af aan bedoeld om aan het slot van het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid een bijzondere procedure te realiseren, wanneer het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

De commissie is gehuisvest bij en wordt ondersteund door het CAOP.

terug naar boven

  • Nieuws

    Dertig jaar advies en arbitrage. Door Paul F. van der Heijden (OR |OPINIE)
    Download hier het artikel (pdf, 1.3 Mb)


    Over het jubileumsymposium van AAC is het artikel 'Een luisterend oor bij conflicten in het georganiseerd overleg' in HR Overheid verschenen
    Download hier het artikel (pdf, 850 kB)

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@adviesenarbitragecommissie.nl
De AAC is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu