Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC)

  1. Home 
  2. De procedure

De procedure

In de sector Rijk kunnen partijen in de Sectorcommissie Overleg Rijkspersoneel (SOR) een beroep doen op de AAC. In de SOR onderhandelt de overheid als werkgever met de centrales van overheidspersoneel over de arbeidsvoorwaarden voor het Rijkspersoneel.
De AAC kan ook worden benaderd bij geschillen, die zich binnen de sector Rijk voordoen in het zgn. departementaal georganiseerd overleg (DGO), waarin het gaat over voor dat departement specifieke arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Bij de behandeling van een geschil dat zich voordoet in een DGO worden aan de commissie twee bijzondere leden toegevoegd. Zij worden aangewezen door partijen in dat departementale overleg.

De AAC kan ook worden geraadpleegd bij geschillen die zich voordoen in het arbeidsvoorwaardenoverleg in de sector Defensie (SOD) en in de sector Politie (CGOP). In deze overleggen onderhandelt de overheid als werkgever met de centrales van overheidspersoneel over de arbeidsvoorwaarden in deze specifieke sectoren. De AAC is zowel opgenomen in het Besluit Georganiseerd Overleg Sector Defensie als in het Besluit Overleg en Medezeggenschap Politie. Haar taak komt volgens deze regelingen overeen met de taak zoals deze in het ARAR (voor de sector Rijk) is omschreven. Wel wordt de commissie bij de behandeling van een geschil in de sector Politie uitgebreid met twee bijzondere leden, die worden aangewezen door partijen in de deze sector.

Aan de AAC kunnen slechts geschillen worden voorgelegd die betrekking hebben op invoering van een nieuwe arbeidsvoorwaardelijke regeling of wijziging van een bestaande regeling, waarover partijen in het arbeidsvoorwaardenoverleg niet tot overeenstemming kunnen komen.

Een geschil kan ter advisering worden voorgelegd door één partij of enkele partijen in het overleg, of door alle partijen tezamen. Een verzoek tot arbitrage moet door alle partijen gezamenlijk worden ingediend.

In het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) wordt de procedure geschetst die bij het aanvragen van advies of arbitrage gevolgd moet worden. Hierin worden diverse termijnen genoemd. Dit zijn termijnen van orde. Anders dan bij strikt juridische procedures leidt het overschrijden van een van de genoemde termijnen niet tot het niet ontvankelijk verklaren van een verzoek om advies of arbitrage. Dit zou ook niet passen bij de geest van de advies- en de arbitrageregeling, die bedoeld is als sluitstukregeling, om aan het slot van het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid een bijzondere procedure te realiseren, wanneer het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

Het inschakelen van de AAC begint wanneer de voorzitter van het overleg, of één (of meer) van de tot het overleg toegelaten centrales, in het overleg de mededeling doet dat het overleg niet tot overeenstemming zal leiden. Binnen drie dagen na deze mededeling moeten de overige deelnemers aan het overleg hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Daarnaast moet de voorzitter van het overleg binnen vijf dagen na deze mededeling een nieuwe overlegvergadering uitschrijven. In die vergadering moet worden besloten of de onderhandelingen worden voortgezet dan wel worden gestaakt, of dat een oplossing zal worden gezocht door het geschil voor advies of arbitrage voor te leggen aan de AAC. Indien het laatste het geval is moet worden vastgesteld wat het onderwerp en de inhoud van het geschil is dat aan de AAC voorgelegd zal worden. Gaat het om een adviesaanvraag, en bereiken partijen geen overeenstemming over het onderwerp en de inhoud van het geschil, dan dienen beide opvattingen separaat te worden toegezonden aan de AAC.
De AAC brengt in principe binnen vier weken na ontvangst van het verzoek advies uit of doet een bindende arbitrale uitspraak. Binnen twee weken daarna dienen partijen de onderhandelingen voort te zetten.

terug naar boven

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst (AAC) | Postbus 556 | 2501 CN Den Haag | T: 070 - 3765746 | E: info@adviesenarbitragecommissie.nl
De AAC is ingesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en wordt ondersteund door het CAOP.

naar de homepage

Servicemenu